+40 312 297 730 [email protected] B2B
Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A MAGAZINULUI ONLINE YRKE.PL

CUPRINS:

  1. DISPOZIȚII GENERALE
  2. BAZELE PRELUCRĂRII DATELOR
  3. SCOP, BAZĂ ȘI PERIOADĂ DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
  4. DESTINATARI AI DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE 
  5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL ONLINE 
  6. DREPTURILE PERSOANEI A CĂRUI DATE SUNT PROCESE 
  7. COOKIES ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALITICĂ 
  8. DISPOZIȚII FINALE

1. DISPOZIȚII GENERALE

Această politică de confidențialitate a Magazinului Online are un caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu este o sursă de obligații pentru Utilizatorii sau Clienții Magazinului Online. Politica de confidențialitate include în primul rând principiile de prelucrare a datelor personale de către Administrator în Magazinul Online, inclusiv bazele, scopurile și perioada de prelucrare a datelor personale și drepturile persoanelor a căror date sunt prelucrate, precum și informații privind utilizarea Cookies și instrumente analitice în Magazinul Online. Administratorul datelor personale colectate prin intermediul Magazinului Online este YRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul în Nowy Sącz (adresa sediului și adresa de livrare: ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz); înregistrată în Registrul Comerțului al Registrului Comercial Național sub numărul KRS 0000874149; instanța de înregistrare în care este păstrată documentația companiei: Judecătoria Districtuală pentru Kraków-Śródmieście din Kraków, Secția XII Economică a Registrului Comercial Național; capitalul social: 5.000,00 zł; NIP: 7342589527; REGON: 387732909, adresa de e-mail: [email protected] și numărul de telefon de contact: +40 312 297 730 – denumită în continuare "Administrator" și fiind în același timp Furnizorul Magazinului Online și Vânzătorul. Datele personale în Magazinul Online sunt prelucrate de Administrator în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în special în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumit în continuare "RGPD" sau "Regulamentul RGPD". Textul oficial al Regulamentului RGPD: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Utilizarea Magazinului Online, inclusiv efectuarea de cumpărături, este voluntară. La fel, furnizarea de date personale de către Utilizator sau Client este voluntară, cu excepția a două excepții:

(1) încheierea de contracte cu Administratorul – neprezentarea în cazurile și în măsura indicată pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online și în această politică de confidențialitate a datelor personale necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare sau a contractului pentru prestarea Serviciului Electronic cu Administratorul, are ca rezultat incapacitatea de a încheia acest contract. Furnizarea datelor personale este în acest caz o cerință contractuală și dacă persoana a cărei date sunt procesate dorește să încheie un anumit contract cu Administratorul, este obligată să furnizeze datele necesare. De fiecare dată, domeniul datelor necesare pentru încheierea contractului este indicat în prealabil pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online;
(2) obligațiile legale ale Administratorului – furnizarea de date personale este o cerință legală rezultată din reglementările legale în vigoare care impun Administratorului obligația de a prelucra datele personale (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul ținerii registrelor fiscale) și absența acestora împiedică Administratorul să îndeplinească aceste obligații. Administratorul face toate eforturile pentru a proteja interesele persoanelor ale căror date personale le prelucrează, și în special este responsabil și asigură că datele colectate de el sunt:
(1) prelucrate în conformitate cu legea;
(2) colectate pentru scopuri specificate, legale și nu sunt supuse ulterioarei prelucrări în conflict cu aceste scopuri;
(3) corecte din punct de vedere substanțial și adecvate în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
(4) stocate într-o formă care permite identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și
(5) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate. Având în vedere natura, amploarea, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de încălcare a drepturilor sau a libertăților fizice cu diferite probabilități și gravitatea amenințării, Administratorul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că prelucrarea se face în conformitate cu Regulamentul RGPD și poate demonstra acest lucru. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate după caz. Administratorul utilizează măsuri tehnice pentru a preveni obținerea și modificarea de către persoanele neautorizate a datelor personale transmise electronic. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și încep cu o literă mare (de exemplu, Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) trebuie înțelese în conformitate cu definiția lor conținută în Regulamentul Magazinului Online disponibil pe site-urile Magazinului Online. 

2. BAZELE PRELUCRĂRII DATELOR

 Administratorul este autorizat să prelucreze datele personale în cazurile în care - și în măsura în care - cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită: (1) persoana a cărei date sunt prelucrate a consimțit la prelucrarea datelor sale personale într-unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care persoana a cărei date sunt prelucrate este o parte, sau pentru a întreprinde acțiuni la cererea persoanei a cărei date sunt prelucrate, înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară pentru scopurile intereselor legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, cu excepția cazurilor în care interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei a cărei date sunt prelucrate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana a cărei date sunt prelucrate este un copil. Prelucrarea datelor personale de către Administrator necesită întotdeauna existența a cel puțin una dintre bazele indicate în secțiunea 2.1 a politicii de confidențialitate. Bazele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor și Clienților Magazinului Online de către Administrator sunt indicate în următorul punct al politicii de confidențialitate - în raport cu un anumit scop de prelucrare a datelor personale de către Administrator.

3. SCOP, BAZĂ ȘI PERIOADĂ DE PRELUCRARE A DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

 Fiecare scop, bază și perioadă, precum și destinatarii datelor personale prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile întreprinse de un anumit Utilizator sau Client în Magazinul Online sau de Administrator. Administratorul poate prelucra datele personale în cadrul Magazinului Online în următoarele scopuri, pe baze și în perioadele indicate în tabelul de mai jos:

 

Scopul procesării datelor Baza legală a procesării datelor Perioada de păstrare a datelor
Implementarea Contractului de vânzare sau a contractului pentru furnizarea de Servicii electronice sau desfășurarea de acțiuni la cererea persoanei a căror date sunt procesate, înainte de încheierea acestor contracte Articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul RGPD (implementarea contractului) - procesarea este necesară pentru implementarea contractului la care persoana a căror date sunt procesate este o parte, sau pentru desfășurarea de acțiuni la cererea persoanei a căror date sunt procesate, înainte de încheierea contractului Datele sunt păstrate pentru perioada necesară pentru implementarea, rezilierea sau expirarea în orice alt mod a Contractului de vânzare sau a contractului pentru furnizarea de Servicii electronice
Marketing direct Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul RGPD (interes legitim al administratorului) - procesarea este necesară pentru scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în îngrijirea intereselor și a imaginii bune a Administratorului, a Magazinului său online și în dorința de a vinde Produse Datele sunt păstrate pentru perioada existenței unui interes legitim realizat de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a cererilor Administratorului în raport cu persoana a căror date sunt procesate, în cadrul activității economice desfășurate de Administrator. Perioada de prescripție este determinată de prevederile legale, în special Codul civil (termenul de bază de prescripție pentru cererile legate de desfășurarea activității economice este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani)
Marketing Articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul RGPD (consimțământ) - persoana a căror date sunt procesate a consimțit la procesarea datelor sale personale în scopuri de marketing de către Administrator Datele sunt păstrate până când persoana a căror date sunt procesate retrage consimțământul pentru procesarea ulterioară a datelor sale în acest scop
Opinia Clientului despre Contractul de vânzare încheiat Articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul RGPD - persoana a căror date sunt procesate a consimțit la procesarea datelor sale personale în scopul exprimării unei opinii Datele sunt păstrate până când persoana a căror date sunt procesate retrage consimțământul pentru procesarea ulterioară a datelor sale în acest scop
Păstrarea registrelor fiscale Articolul 6 alin. 1 lit. c) Regulamentul RGPD în legătură cu art. 86 § 1 al Ordonanței fiscale, din 17 ianuarie 2017 (Jurnalul Oficial din 2017, poz. 201, cu modificările ulterioare) - procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care incumbă Administratorului Datele sunt păstrate pentru perioada necesară impusă de prevederile legale care obligă Administratorul să păstreze registre fiscale (până la expirarea perioadei de prescripție a obligației fiscale, cu excepția cazului în care legile fiscale prevăd altfel)
Stabilirea, executarea sau apărarea cererilor pe care le poate ridica Administratorul sau care pot fi ridicate împotriva Administratorului Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul RGPD (interes legitim al administratorului) - procesarea este necesară pentru scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în stabilirea, executarea sau apărarea cererilor pe care le poate ridica Administratorul sau care pot fi ridicate împotriva Administratorului Datele sunt păstrate pentru perioada existenței unui interes legitim realizat de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a cererilor care pot fi ridicate împotriva Administratorului (termenul de bază de prescripție pentru cererile împotriva Administratorului este de șase ani)
Utilizarea site-ului Magazinului online și asigurarea funcționării sale corespunzătoare Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul RGPD (interes legitim al administratorului) - procesarea este necesară pentru scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în desfășurarea și menținerea site-ului Magazinului online Datele sunt păstrate pentru perioada existenței unui interes legitim realizat de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a cererilor Administratorului în raport cu persoana a căror date sunt procesate, în cadrul activității economice desfășurate de Administrator. Perioada de prescripție este determinată de prevederile legale, în special Codul civil (termenul de bază de prescripție pentru cererile legate de desfășurarea activității economice este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani)
Păstrarea statisticilor și analiza traficului în Magazinul online Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul RGPD (interes legitim al administratorului) - procesarea este necesară pentru scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în păstrarea statisticilor și analiza traficului în Magazinul online în scopul îmbunătățirii funcționării Magazinului online și creșterea vânzărilor de Produse Datele sunt păstrate pentru perioada existenței unui interes legitim realizat de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a cererilor Administratorului în raport cu persoana a căror date sunt procesate, în cadrul activității economice desfășurate de Administrator. Perioada de prescripție este determinată de prevederile legale, în special Codul civil (termenul de bază de prescripție pentru cererile legate de desfășurarea activității economice este de trei ani, iar pentru Contractul de vânzare de doi ani)

4. DESTINATARI AI DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

Pentru funcționarea corectă a magazinului online, inclusiv pentru realizarea contractelor de vânzare, este necesar ca administratorul să folosească serviciile unor entități externe (cum ar fi furnizorul de software, curierul sau entitatea care gestionează plățile). Administratorul utilizează numai serviciile acelor entități de procesare care oferă garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate.
Transmiterea datelor de către Administrator nu are loc în fiecare caz și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari specificate în politica de confidențialitate - Administratorul transmite datele numai atunci când este necesar pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai în măsura necesară pentru realizarea acestuia.
Datele personale ale utilizatorilor și clienților magazinului online pot fi transmise următorilor destinatari sau categorii de destinatari:
    transportatori / expeditori / brokeri de curierat / entități care gestionează depozitul și / sau procesul de livrare - în cazul unui client care utilizează în magazinul online metoda de livrare a produsului prin poștă sau curier, administratorul furnizează datele personale colectate de la client transportatorului, expeditorului sau intermediarului care efectuează livrările la solicitarea administratorului, iar dacă livrarea are loc dintr-un depozit extern - entității care gestionează depozitul și / sau procesul de expediere - în măsura necesară pentru livrarea produsului clientului.
    entități care gestionează plățile electronice sau cu cardul - în cazul unui client care utilizează în magazinul online metoda de plată electronică sau cu cardul, administratorul furnizează datele personale colectate de la client entității care gestionează plățile menționate în magazinul online la solicitarea administratorului în măsura necesară pentru gestionarea plății efectuate de client.
    entități care acordă credite / companii de leasing - în cazul unui client care utilizează în magazinul online metoda de plată în rate sau plată de leasing, administratorul furnizează datele personale colectate de la client entității de creditare sau companiei de leasing care gestionează plățile menționate în magazinul online la solicitarea administratorului în măsura necesară pentru gestionarea plății efectuate de client.
    furnizorii de sisteme de sondaj de opinie - în cazul unui client care a fost de acord să-și exprime părerea despre contractul de vânzare încheiat, administratorul furnizează datele personale colectate de la client entității care furnizează sistemul de sondaj de opinie pentru contractele de vânzare încheiate în magazinul online la solicitarea administratorului în măsura necesară pentru ca clientul să-și exprime părerea prin intermediul sistemului de sondaj de opinie.
    furnizorii de servicii care oferă administratorului soluții tehnice, informatice și organizaționale, permițând administratorului să desfășoare activități comerciale, inclusiv magazinul online și serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special furnizorii de software pentru gestionarea magazinului online, furnizorii de e-mail și găzduire și furnizorii de software pentru gestionarea companiei și asistența tehnică a administratorului) - Administratorul furnizează datele personale colectate de la client furnizorului selectat care lucrează în numele său numai în cazul și în măsura necesară pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.
    furnizorii de servicii contabile, juridice și de consultanță care oferă administratorului suport contabil, juridic sau de consultanță (în special biroul contabil, firma de avocatură sau firma de colectare a datoriilor) - Administratorul furnizează datele personale colectate de la client furnizorului selectat care lucrează în numele său numai în cazul și în măsura necesară pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.
    furnizorii de plugin-uri sociale, scripturi și alte instrumente similare situate pe pagina magazinului online, care permit browserului unei persoane care vizitează pagina magazinului online să descarce conținut de la furnizorii plugin-urilor menționate (de exemplu, conectare cu datele de conectare la rețeaua socială) și să transmită în acest scop acestor furnizori datele personale ale persoanei care vizitează, inclusiv:
        4.3.7.1.Facebook Ireland Ltd. - Administratorul utilizează pe pagina magazinului online plugin-uri sociale pentru Facebook (de exemplu, butonul Îmi place!, Distribuiți sau conectați-vă cu datele de conectare la Facebook) și, prin urmare, colectează și furnizează datele personale ale utilizatorului care utilizează pagina magazinului online la Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda) în măsura și în conformitate cu politicile de confidențialitate disponibile aici: https://www.facebook.com/about/privacy/ (aceste date includ informații despre acțiunile de pe pagina magazinului online - inclusiv informații despre dispozitiv, site-urile vizitate, achizițiile, anunțurile vizualizate și modul de utilizare a serviciilor - indiferent dacă utilizatorul are un cont pe Facebook și dacă este conectat la Facebook).

5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL ONLINE

Regulamentul GDPR impune Administratorului obligația de a informa despre luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la art. 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul GDPR, și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre principiile de luare a deciziilor, precum și despre semnificația și consecințele anticipate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana al cărei date sunt prelucrate. Având acest lucru în vedere, administratorul furnizează în acest punct al politicii de confidențialitate informații despre posibila profilare.
Administratorul poate folosi profilarea în magazinul online pentru marketing direct, dar deciziile luate de administrator pe baza acesteia nu se referă la încheierea sau refuzul de a încheia un contract de vânzare sau la posibilitatea de a utiliza servicii electronice în magazinul online. Efectul utilizării profilării în magazinul online poate fi, de exemplu, acordarea unui discount unei anumite persoane, trimiterea unui cod de reducere, reamintirea de cumpărături neterminate, trimiterea unei propuneri de produs care ar putea corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau propunerea unor condiții mai bune comparativ cu oferta standard a magazinului online. În ciuda profilării, persoana respectivă decide liber dacă dorește să beneficieze de discountul primit în acest mod sau de condițiile mai bune și să efectueze o achiziție în magazinul online.
Profilarea în magazinul online constă în analiza automată sau predicția comportamentului unei anumite persoane pe pagina magazinului online, de exemplu prin adăugarea unui anumit produs în coș, vizualizarea paginii unui anumit produs în magazinul online sau prin analiza istoricului de cumpărături anterioare în magazinul online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca administratorul să dețină datele personale ale persoanei respective, pentru a putea trimite ulterior, de exemplu, un cod de reducere.
Persoana a cărei date sunt prelucrate are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, și care produce efecte juridice care o afectează sau o afectează în mod similar într-un mod semnificativ.5.

6. DREPTURILE PERSOANEI CĂREIA ÎI SUNT PRELUCRATE DATELE

Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau portabilitate - persoana al cărei date sunt prelucrate are dreptul de a solicita administratorului accesul la datele sale personale, rectificarea acestora, ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării, precum și are dreptul la portabilitatea datelor sale. Condițiile detaliate pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate în art. 15-21 ale Regulamentului GDPR.
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - persoana al cărei date sunt prelucrate de către administrator pe baza consimțământului exprimat (pe baza art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării care a avut loc pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - persoana al cărei date sunt prelucrate de către administrator, are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în modul și în condițiile prevăzute în prevederile Regulamentului GDPR și ale legislației poloneze, în special în Legea privind protecția datelor personale. Autoritatea de supraveghere în Polonia este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor Personale.
Dreptul de a obiecta - persoana al cărei date sunt prelucrate are dreptul de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa specifică - la prelucrarea datelor sale personale bazată pe art. 6 alin. 1 lit. e) (interes sau sarcini publice) sau f) (interes legitim al administratorului), inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții. În acest caz, administratorul nu mai are dreptul de a prelucra aceste date personale, cu excepția cazului în care acesta demonstrează că există motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei al cărei date sunt prelucrate, sau dacă există motive pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de a obiecta în cazul marketingului direct - dacă datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana al cărei date sunt prelucrate are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale personale în scopul respectivului marketing, inclusiv profilare, în măsura în care prelucrarea este legată de astfel de marketing direct.
Pentru a exercita drepturile menționate în acest punct al politicii de confidențialitate, puteți contacta administratorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau folosind formularul de contact disponibil pe pagina magazinului online.

7. COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALIZĂ

Cookie-urile sunt informații mici de text sub formă de fișiere text, trimise de server și stocate de partea persoanei care vizitează pagina magazinului online (de exemplu, pe hard disk-ul computerului, laptopului sau pe cardul de memorie al telefonului inteligent - în funcție de dispozitivul de pe care vizitatorul nostru utilizează magazinul online). Informații detaliate despre Cookie-uri, precum și istoria apariției lor pot fi găsite, printre altele, aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.
Cookie-urile care pot fi trimise de pagina magazinului online pot fi împărțite în diferite tipuri, în funcție de următoarele criterii:

În funcție de furnizorul lor:
proprii (create de pagina Administratorului magazinului online) și
aparținând altor persoane / entități (diferite de Administrator)

În funcție de perioada lor de stocare pe dispozitivul persoanei care vizitează pagina magazinului online:
de sesiune (stocate până la deconectarea de la magazinul online sau până la închiderea browserului) și
permanente (stocate pentru o perioadă specifică, definită de parametrii fiecărui fișier sau până la ștergerea manuală)

În funcție de scopul utilizării lor:
esențiale (care permit funcționarea corectă a paginii magazinului online),
funcționale / preferențiale (care permit personalizarea paginii magazinului online în funcție de preferințele persoanei care vizitează pagina),
analitice și de performanță (care colectează informații despre modul în care se utilizează pagina magazinului online)

Verificarea în cele mai populare browsere web a fișierelor cookie (inclusiv a perioadei de funcționare a cookie-urilor și a furnizorului acestora) care sunt trimise într-un moment dat de pagina Magazinului Online se poate face în următorul mod:

În Chrome: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma lacătului din stânga, (2) accesați fila „Cookie-uri”.

În Firefox: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma scutului din stânga, (2) accesați fila „Permis” sau „Blocat”, (3) faceți clic pe caseta „Urmărirea cookie-urilor între site-uri”, „Urmărirea elementelor de pe rețelele sociale” sau „Conținutul cu elemente de urmărire”

În Internet Explorer: (1) faceți clic pe meniul „Instrumente”, (2) accesați „Opțiuni Internet”, (3) accesați fila „General”, (4) accesați „Setări”, (5) faceți clic pe „Afișare fișiere”

În Opera: (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma lacătului din stânga, (2) accesați fila „Cookie-uri”.

În Safari: (1) faceți clic pe meniul „Preferințe”, (2) accesați fila „Confidențialitate”, (3) faceți clic pe „Gestionează datele site-urilor”

Indiferent de browser, cu ajutorul unor instrumente disponibile, de exemplu, pe pagina: https://www.cookiemetrix.com/ sau: https://www.cookie-checker.com/

Majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă implicit salvarea fișierelor cookie. Fiecare persoană are posibilitatea de a determina condițiile de utilizare a fișierelor cookie prin setările propriului browser web. Asta înseamnă că puteți, de exemplu, limita parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet posibilitatea de a salva fișiere cookie - în acest ultim caz, acest lucru poate afecta unele funcționalități ale Magazinului Online (de exemplu, este posibil să nu puteți trece prin traseul Comandă prin Formularul de comandă din cauza faptului că nu se rețin Produsele în coș în timpul următoarelor etape ale plasării Comenzii).

Setările browserului web în ceea ce privește fișierele cookie sunt importante din punct de vedere al consimțământului de a utiliza fișierele cookie prin Magazinul nostru Online - conform regulamentelor, acest consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului web. Informații detaliate despre schimbarea setărilor pentru fișierele cookie și ștergerea acestora în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web și pe următoarele pagini (este suficient să faceți clic pe link):

În Chrome

În Firefox

În Internet Explorer

În Opera

În Safari

În Microsoft Edge

Administratorul poate folosi în Magazinul Online serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda). Aceste servicii ajută Administratorul să țină statistici și să analizeze traficul în Magazinul Online. Datele colectate sunt procesate în cadrul serviciilor de mai sus pentru a genera statistici utile în administrarea Magazinului Online și analiza traficului în Magazinul Online. Aceste date sunt colective. Administratorul, folosind serviciile de mai sus în Magazinul Online, colectează astfel de date ca sursele și mediul de achiziție a vizitatorilor Magazinului Online și modul lor de comportament pe pagina Magazinului Online, informații despre dispozitive și browsere de la care vizitează pagina, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.

Este posibil să blocați în mod ușor furnizarea către Google Analytics a informațiilor despre activitatea dvs. pe pagina Magazinului Online - pentru acest lucru, puteți instala, de exemplu, un add-on pentru browser furnizat de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. DISPOZIȚII FINALE Magazinul Online poate conține referințe către alte pagini web. Administratorul încurajează să citiți politica de confidențialitate stabilită acolo după ce mergeți la alte pagini. Această politică de confidențialitate se aplică numai Magazinului Online al Administratorului.

sus
Magazinul este în modul de vizualizare.
Vizualizați versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper Premium